Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Tomáš Kolby, se sídlem Dělnická 839/13, Město Albrechtice, 793 95, zapsán v živnostenském registru, IČ: 04785762, tel: +420 774616170, dále jen “Provozovatel”.
 2. Vztah mezi provozovatelem a Klientem se řídí:
  1. těmito VOP (https://jobsly.cz/obchodni-podminky)
  2. podmínkami zpracování osobních údajů (https://jobsly.cz/ochrana-osobnich-udaju)
  3. ustanoveními příslušných právních předpisů
 3. Provozovatel může od uživatelů požadovat souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů uživatele pro účely uvedené v příslušném oznámení o ochraně osobních údajů. Provozovatel může vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z postavení provozovatele jako správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Definice

Portál jobsly.cz - dále jen “portál”, internetové stránky, včetně sociálních sítí souvisejících s jobsly.cz poskytované ze strany provozovatele.

Inzerát - prezentace nabídky, např. volné pracovní pozice poptávané Klientem jakožto potenciálním zaměstnavatelem, která je zobrazena v rámci portálu za dalších podmínek sjednaných Smlouvou.

Klient - podnikatel, který uzavře s provozovatelem Smlouvu. Klientem se rozumí rovněž Zprostředkovatel.

Podmínky zpracování osobních údajů - jsou podmínky zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.

Služba - jakákoliv služba provozovatele nabízená a poskytovaná v rámci portálu.

Smlouva - smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Provozovatelem a Klientem.

Strany - smluvní strany Smlouvy, tj. Provozovatel a Klient.

VOP - všeobecné obchodní podmínky.

Zprostředkovatel - Klient, který prostřednictvím portálu hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání, např. personální agentura.

Přehled služeb provozovatele

 1. Inzerce, práce s daty, vyhodnocování dat a další statistiky:
  1. zveřejňování Inzerátů a automatizované zpracování dat v oblasti lidských zdrojů při využití portálu
  2. reklamní Služby na internetu v oblasti trhu práce (personální inzerce, personální poradenství, nábor zaměstnanců) spočívající v tvorbě, vlastní technické realizaci a prezentaci reklamního prostoru v rámci portálu
  3. další Služby v oblasti uplatňování na trhu práce, pokud je provozovatel nabízí
 2. Zprostředkovatelské Služby: zprostředkovatelské služby dle dohody mezi provozovatelem a Klientem.

Odpovědnost za informace

 1. Klienti jsou povinni prezentovat:
  1. informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Provozovateli
  2. jasné a určité informace, které nevyvolávají klamnou představu o povaze osob či nabízené nebo poptávané pracovní pozici
 2. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do portálu. Provozovatel může uchovávat informace o zápisu dat do portálu vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta.
 3. Informace získané v souladu se Smlouvou je Provozovatel oprávněn použít pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání portálu Klientem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP.
 4. Údaje poskytnuté Provozovateli v souvislosti se Smlouvou mohou být veřejně přístupné, pokud je to nezbytné pro poskytování Služeb nebo takové zveřejnění je součástí Služby; článek 8 se v tomto rozsahu nepoužije.

Nakládání s prezentovanými informacemi

 1. Provozovatel není povinnen poskytovat Služby v případě, že:
  1. Služby nebo Inzeráty obsahují informace, které jsou v rozporu s rozhodným právem, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem anebo dobrými mravy
  2. Inzeráty obsahují informace se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb
  3. Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku
  4. Inzeráty obsahují nabídku práce s prvky systému multi-level-marketingu (MLM)
  5. Inzeráty obsahují všeobecné a obchodní informace o produktech Klienta, které by mohly být považovány za reklamu (např. „nabízíme au pair”, „nechte vydělávat internet” nebo „za odměnu udělám” apod.)
  6. existuje více Klientů či jiných potenciálních zaměstnavatelů v rámci textu jednoho Inzerátu;
  7. jsou prezentovány informace nebo životopisy o třetích osobách bez jejich vědomí
  8. informace mohou poškodit dobré jméno či pověst Provozovatele nebo jiných fyzických či právnických osob
 2. Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah jakékoli informace prezentované Klientem podle článků 4 a 5 VOP. Provozovatel je oprávněn upozornit Klienta na porušení článků 4 a 5 VOP a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace odstranit z portálu, a to i bez souhlasu Klienta nebo jeho předchozího upozornění. Provozovatel je v případě porušení článků 4 a 5 VOP oprávněn okamžitě Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, včetně ukončení Služeb.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání portálu Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu.
 4. Klient není oprávněn měnit údaje zveřejněné v textu a názvu Inzerátu v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabídky. Provozovatel je oprávněn vyhodnotit, zda změnou dochází ke změně nabídky a v takovém případě požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout.

Ceník a služby

 1. Ceny za služby jsou uváděny v českých korunách.
 2. Platba za službu zveřejnění inzerátu je prováděna jednorázově a vždy pouze před zveřejněním inzerátu.
 3. Inzerát je zveřejněn na pevně stanovenou dobu 30 kalendářních dní, doba může být dále upravena v případě použití slevového kupónu.
 4. Vystavení inzerátu na portálu je zpoplatněno částkou 99 Kč,
  cena může být dále upravena v případě použití slevového kupónu viz bod (6.7 a 6.8).
 5. K vystavení inzerátu je možné si přikoupit následující služby:
  1. Připnutá nabídka
   Inzerát bude připnut po celou dobu vystavení v horní části stránky.
   Cena služby 399 Kč
  2. Logo firmy
   U inzerátu bude zobrazeno logo firmy. Logo vloží Klient při vytváření inzerátu.
   Cena služby 49 Kč
  3. Podbarvení nabídky
   Inzerát bude podbarven zvolenou barvou při vytváření Inzerátu z dostupné palety barev.
   Cena služby 99 Kč
  4. Detailová stránka
   Služba aktivuje možnost, vytvořit u Inzerátu detailovou stránkou, kterou si Klient vytvoří při tvorbě Inzerátu.
   Cena služby 69 Kč
 6. Doplňkové služby není možné dokoupit zpětně ani služby zrušit po vystavení Inzerátu.
 7. Slevový kupón:

  Celková cena za služby může být upravena při použití validního kupónu.
  V případě použití kupónu je rozhodná částka, která je uvedena na stránce v sekci Přehled objednávky v poli Celkem k úhradě.
 8. Pokud se po aplikování kupónu výsledná cena rovná částce 0 Kč, je vystavení Inzerátu zdarma. V tomto případě Provozovatel nebude po Klientovi vyžadovat uhrazení částky související s daným inzerátem.

Užívání portálu

 1. Přístup k účtu Klienta v rámci portálu je chráněn přihlašovacími údaji.
 2. Klient není oprávněn:
  1. zpracovávat automatizovaně data v portálu ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze Provozovatele
  2. jinak užívat portál v rozporu s účelem Smlouvy.
 3. Klient je povinen:
  1. zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci portálu a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo.
  2. zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo se třetími osobami.
  3. chránit přihlašovací údaje a zabránit zneužití přihlašovacích údajů.
 4. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití přihlašovacích údajů, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

Zachování mlčenlivosti

 1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se Strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, dokumentace, a obchodní podmínky všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány Stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou Stran, které nejsou veřejně dostupné (nebo nejsou označeny jako veřejně dostupné) a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Provozovatele.
 2. Strany se dohodly, že nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na důvěrné informace:
  1. které je Provozovatel oprávněn anebo povinna zveřejnit v souvislosti se Smlouvou
  2. které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými
  3. které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením smluvních povinností některá Strany, jejích zaměstnanců, poradců nebo konzultantů
  4. k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana výslovný souhlas
 3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na dobu trvání Smlouvy.
 4. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se Provozovatel, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Provozovatel.
 5. Provozovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

Smlouva

 1. Smlouva je uzavřena jednou z možností:
  1. potvrzením objednávky Klienta ze strany Provozovatele
  2. zahájením poskytování Služeb ze strany Provozovatele v souladu s objednávkou Klienta.
 2. Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí:
  1. s podmínkami poskytování Služeb (grafické formáty, způsoby prezentování na portálu atd.)
  2. s možnými omezeními internetové sítě a prostředí portálu
 3. Objednávky Klienta na Služby přijímá Provozovatel především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný v portálu. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat dalšími způsoby, které Provozovatel umožní, např. e-mailem nebo telefonicky.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
  1. Klient v minulosti porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně VOP)
  2. realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Provozovatele
  3. realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem
 5. Provozovatel začne poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, ledaže objednávku odmítne podle článku 9.5 VOP. Poskytování Služby začíná bez zbytečného odkladu, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Cena za služby, fakturace

 1. Provozovatel poskytuje zveřejnění inzerátu zpravidla za úplatu viz ceník bod 6 těchto VOP.
 2. Za poskytnuté Služby uhradí Klient ve prospěch Provozovatele cenu dle ceníku Služeb Provozovatele platného ke dni doručení objednávky Provozovateli.
 3. Klient souhlasí s vystavením dokladu (faktury) v elektronické podobě.

Zánik smlouvy

 1. Smlouva uzavřená mezi Provozovatel a Klientem zaniká:
  1. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě. Zpravidla je tato doba 30 kalendářních dnů
  2. výpovědí bez výpovědní doby v souladu s článkem 12 VOP
  3. dohodou Provozovatele a Klienta
 2. Provozovatel je i po zániku Smlouvy povinný dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji.

Výpověď smlouvy bez výpovědní doby

 1. Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, jestliže:
  1. podklady dodané Klientem jsou v rozporu s rozhodným právem, dobrými mravy, veřejným pořádkem (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.)
  2. Klient poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo jeho obchodních značek
  3. Klient požaduje prezentování informací na portálu, které jsou v rozporu s článkem 5.1 VOP
  4. Klient podstatně poruší Smlouvu.
 2. Klient je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany Provozovatele. Podstatným porušením je zejména takové porušení povinností Provozovatele, na jejichž základě dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb ze strany Provozovatele po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.
 3. Výpověď Smlouvy bez výpovědní doby má účinky pouze do budoucna.

Autorská práva a ochranné známky

 1. Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním Služeb ze strany Provozovatele použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté.
 2. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, je Klient povinen nahradit ji Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Provozovatele vyzván.

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn znění těchto VOP, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto VOP, jakož i dalších dokumentů, na které tyto VOP odkazují.
 2. Účinnost nových podmínek se nevztahuje na Smlouvy uzavřené před datem účinnosti nových podmínek.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 16. 2. 2022